Acasă / Planul de management

Planul de management

Planul de management
I. PREZENTARE POIM

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României, identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Astfel prin lansarea apelului de proiecte aferente Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, am identificat oportunitatea și necesitatea solicitării unei finanțări în scopul realizării/ revizuirii planului de management integrat al ariilor naturale protejate administrate, conștientizarea factorilor interesați și creșterea capacității administrative/instituționale a Administrației Parcului Național Retezat.

Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1, Axa Prioritară 4, POIM, referitor la creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, prin următoarele acțiuni:

• revizuirea Planului de management pentru Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat (Parcul este și Rezervație a Biosferei din anul 1979, declarat de către Comitetul UNESCO Man&Biosphere), care nu au fost acoperite anterior de alte proiecte, și nu au avut un plan de management revizuit conform noilor cerințe privind conținutul unui plan de management.
• inventarierea speciilor și habitatelor de interes comunitar în vederea determinării măsurilor pentru menținerea/ îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară;
• stabilirea măsurilor pentru menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară, din siturile Natura 2000;
• monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară;
• acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a biodiversității și ecosistemelor (monitorizarea și evaluarea speciilor și habitatelor, cunoașterea factorilor de presiune exercitați asupra biodiversității, inclusiv a speciilor invazive etc.).

Prima ediţie a Planului de Management al Parcului Național Retezat a fost elaborată în cadrul activităţilor de implementare a proiectului „Managementul Conservării Biodiversităţii” din fonduri GEF (Global Environmental Fund) derulate prin Banca Mondială şi a fost aprobată prin ordinal nr. 372/19.06.2003 al Ministrului Apelor și Protecţiei Mediului. Consultanţa pentru procesul de planificare a fost asigurată de organizaţia neguvernamentală de specialitate Fauna&Flora International din Marea Britanie.

Prima versiune a planului nu furnizează date referitoare la distribuțiile speciilor și habitatelor, în cadrul proiectului GEF amintit au fost furnizate foarte puține date georeferențiate referitoare la specii și habitate prin urmare harțile de distribuție sunt inexistente. Referitor la specii și habitate prin proiect au fost furnizate date primare referitoare la speciile de plante superioare din Parcul Național Retezat.

Fiind elaborată anterior aderării României la Uniunea Europeană prima versiune a planului nu includea speciile și habitatele Natura 2000. Siturile ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat au fost declarate ulterior, în anul 2006. Formularele standard ale celor două situri fiind revizuite consecutiv în anii 2011 și 2016 (reviziile efectuate sunt minore).

Obiectivul general al proiectului cod SMIS 116950 îl constituie asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat. Revizuirea planului de management și informarea/ conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării ariilor naturale protejate realizată în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ.

Obiective specifice

1. Revizuirea Planului de management pentru Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, printr-un proces transparent, consultativ și participativ, în concordanță cu legislația în vigoare.
2. Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a factorilor interesați cu privire la valorile, rolul și importanța Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Re-tezat și ROSPA0084 Munții Retezat, evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecția mediului și menținerea/ atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a ecosistemelor naturale, speciilor și habitatelor de interes național și comunitar.
3. Dezvoltarea capacitații administratorului Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Munții Retezat, în scopul asigurării unui management adecvat a acestuia.

Atât activitățile proiectului cât și activitățile curente ale Administrației Parcului Național Retezat, se adresează tuturor locuitorilor din UAT-urile limitrofe Parcului Naţional Retezat şi siturilor Natura 2000 ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munţii Retezat. Prin prezentul proiect s-au realizat activităţi mai clare şi cuprinzătoare de identificare, evaluare şi analiză a problemelor cu care se confruntă comunitățile locale de pe teritoriul Parcului Naţional Retezat şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munţii Retezat, activităţi ale căror rezultate au fost folosite în revizuirea Planului de management.

Personal UIP:

 • 1 manager de proiect - Alexandru Nicoară
 • 1 responsabil financiar - Băltărețu Maria
 • 1 responsabil relații publice și comunicare - Ursu Lucia
 • 1 responsabil managementul conservării biodiversității - Dănău Claudia
 • 1 expert biolog validator - Jude Corina
 • 1 expert biolog validator - Iacob George
 • 1 expert silvicultor validator - Trifoi Florea
 • 1 expert GIS (Sistem Informațional Geografic) - Chengher Călin

Contact: uip.retezat@gmail.com

II. ARIILE NATURALE PROTEJATE VIZATE DE PLANUL DE MANAGEMENT

Planul de management cuprinde suprafața de 43528.5 ha ce cuprinde Parcul Național Retezat împreună cu rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului incluse și siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat.

Ariile naturale protejate vizate de prezentul Plan de management 

1. Parcul Naţional Retezat 
2. ROSCI0217 Retezat Sit Natura 2000
3. ROSPA0084 Munții Retezat Sit Natura 2000 
4. Gemenele 
5. Peștera Zeicului 

Parcul Național Retezat și ariile naturale incluse sau suprapuse se află în partea de vest a Carpaţilor Meridionali, cuprinzând mare parte din Masivul Retezat - Godeanu, dar și o porţiune din Munţii Ţarcu. Deși cea mai mare parte a Parcului Național Retezat și a siturilor Natura 2000 ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat se află în județul Hunedoara, suprafața acestora se întinde și în județele Gorj și Caraș-Severin. Parcul Național Retezat se află în cea mai mare parte în judeţul Hunedoara - 94%, fiind delimitat de Depresiunea Haţegului, Munţii Tulişa, Valea Streiului, Depresiunea Petroşani, Valea Jiului de Vest și Valea Râului Mare. O mică parte din suprafața parcului se află pe teritoriile administrative ale judeţelor Caraş - Severin - 4% și Gorj - 2%.

Din totalul celor opt localități cu teritorii în interiorul sitului, patru se află în județul Hunedoara: Uricani, Pui, Râu de Mori și Sălașu de Sus, două sunt în Caraș-Severin: Teregova și Zăvoi și alte două – Tismana și Padeș, în județul Gorj. Trebuie menționat faptul că doar teritoriile extravilane ale localităților menționate se suprapun parțial peste sit, ceea ce face ca prezența umană permanentă – înțeleasă prin amplasarea locuințelor convenționale – să fie redusă, fiind reprezentată doar de structuri turistice - cabane, refugii, pensiuni din staţiunile Râuşor, Gura Zlata, Buta.

Datorită întinderii sale, Parcul Național Retezat interferează geografic și economic cu un număr important de oameni și comunități locale. Comunităţile locale joacă un rol deosebit de important în realizarea obiectivelor de management ale Parcului Național Retezat, cu toate că acestea sunt poziţionate în afara parcului, ele fiind doar proprietare ale unor terenuri din ariile protejate. Suprapunerea parțială a teritoriilor ocupate de aria naturală investigată peste opt unități administrativ teritoriale, face ca aceste localități să fie de interes, chiar dacă unele au teritorii extrem de mici - Teregova, Padeş și Tismana.

Activităţile principale din arealul Parcului Național Retezat sunt legate de agricultură iar spre sud-est, pe Valea Jiului, există localităţi cu specific minier - ca Uricani. În situri sunt prezente însă câteva grupuri de cabane precum cele de la Pietrele, Buta, Cabana de vânătoare de la Lacul Gura Apelor, cabana Gențiana şi refugii montane (Buta, Bucura, Poiana Pelegii şi Zănoaga).

III. IMPORTANȚA, OBIECTIVELE - SCOPUL ȘI ELABORAREA UNUI PLAN DE MANAGEMENT
III.I IMPORTANȚA UNUI PLAN DE MANAGEMENT CA INSTRUMENT ÎN ADMINISTRAREA ARIILOR PROTEJATE

Diversitatea biologică are o importanță deosebită dată de valoarea ei ecologică și genetică, cu majore implicații social-economice, științifice, educaționale, culturale. Diversitatea biologică prezintă o importanță fundamentală pentru conservarea și evoluția ecosistemelor, în esență a habitatelor și a speciilor.

Totodată, un număr semnificativ de comunități locale depind de aceste resurse biologice pe care se bazează modurile de viață tradiționale, din acest motiv fiind recomandabilă promovarea continuității acestor practici, fără însă a se neglija utilizarea elementelor inovative privind conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a elementelor sale. Utilizarea durabilă a resurselor mediului natural este cu atât mai importantă, cu cât refacerea sistemelor naturale degradate implică în general investiții substanțiale, pe care majoritatea comunităților umane nu le pot susține direct. Pe e altă parte, trebuie subliniat că speciile de animale și plante sălbatice, în nenumăratele lor forme, sunt o componentă de neînlocuit a sistemelor naturale.

Protecția și conservarea habitatelor, a speciilor de plante și animale sălbatice este reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, prin care se preiau conceptele și instrumentele comunitare de acțiune promovate în Directiva Consiliului Uniunii Europene 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei sălbatice, amendată de Directivele 97/62/CE și 2006/105/CE.

Planul de Management al Parcului Naţional Retezat incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, constituie documentul oficial de stabilire a obiectivelor parcului și ariilor protejate suprapuse lui sau incluse în el și a măsurilor de management care trebuie întreprinse pentru realizarea acestor obiective.

Planul de management a fost realizat de Administraţia Parcului Naţional Retezat și sintetizează informaţia existentă la data întocmirii acestuia, stabileşte domeniile majore și obiectivele de management, precum și un Plan de acţiune pe următorii 5 ani. Acest document s-a elaborat în vederea unei planificări integrate a acţiunilor ce trebuie întreprinse pentru îndeplinirea scopului principal, respectiv conservarea biodiversităţii și protecţia ecosistemelor.

Statutul de parc naţional, ca zonă destinată prioritar protecţiei și conservării valorilor naturale, este cunoscut de majoritatea factorilor interesaţi, din momentul înfiinţării lui în 1935. În planificarea acţiunilor de utilizare durabilă a resurselor naturale, deţinătorii și administratorii de terenuri au ţinut cont, în general, de statutul de parc naţional, respectând în mare măsură principiile de conservare.

Planul de management vizează asigurarea unui statut de conservare favorabil pentru speciile și habitetele de interes național și/sau comunitar care au făcut obiectul desemnării atât a Parcului Naţional Retezat, rezervațiilor naturale 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului, cât și a siturilor Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat.

După avizările necesare conform legislației în vigoare Planul de management va sta la baza activităţii Administraţia Parcului Naţional Retezat și se constituie ca document de referinţă pentru planificarea activităţilor legate de Parcul Naţional Retezat, rezervațiile naturale 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului și siturile Natura 2000 suprapuse parțial ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, activităţi desfăşurate atât de structura de administrare, cât și de deţinătorii/ administratorii de terenuri și de cei ce doresc să iniţieze și să desfăşoare activităţi pe teritoriul parcului.

 III.II. PROCESUL ȘI ETAPELE ELABORĂRII PLANULUI DE MANAGEMENT

Prezentul Plan de management a fost realizat de Administraţia Parcului Naţional Retezat, în cadrul proiectului Întărirea capacității pentru managementul adaptativ al capitalului natural din ariile protejate Parcul Național Retezat, incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului, împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, cod SMIS 116950. Proiectul a fost finanţat în cadrul Axei Prioritare 4 a POIM 2014-2020 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.

Planul de management a fost elaborat conform prevederilor legale și anume Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare. Urmare a faptului că ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat fac parte din Rețeaua Natura 2000, este necesar ca cerințele Directivei Consiliului Uniunii Europene 92/43/EEC și Directivei Consiliului Uniunii Europene 2009/147/EC privind conservarea păsărilor sălbatice să fie integrate în Planul de management. Acesta reglementează și planifică acțiunile necesare pentru menținerea sau reconstrucția stării favorabile de conservare a habitatelor naturale și speciilor de floră și faună sălbatică de interes comunitar și național menționate în formularul standard.

În vederea elaborării Planului de management propriu-zis, au fost parcurse mai multe etape, vizând evaluarea detaliată a biodiversității, evaluarea impactului antropic asupra ariilor naturale protejate, stabilirea măsurilor de conservare și modalitățile de implicare a factorilor interesați și a comunităților locale, precum și parcurgerea procedurii de evaluare de mediu conform legislației în vigoare. În scopul evaluării detaliate a biodiversității au fost efectuate atât activități de birou, de laborator cât și de teren, în perioada Martie 2018-Decembrie 2020.

Au fost culese informații relevante în vederea descrierii datelor abiotice aferente ariilor naturale protejate vizate, precum și a ecosistemelor prezente în acestea. Au fost evaluate calitativ și cantitativ habitatele și speciile de interes comunitar/prioritar pe baza cărora au fost desemnate siturile Natura 2000, înregistrându-se dacă a fost cazul și prezența altor habitate/specii de interes comunitar care nu apar listate în formularele standard. Aceste activități au permis identificarea și localizarea pe teren, precum și cartarea GIS ulterioară, în laborator, a factorilor abiotici, a tipurilor de ecosisteme, a tipurilor de habitate și a speciilor de animale de interes conservativ, a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar.

Pentru evaluarea impactului antropic asupra ariilor naturale protejate s-au efectuat observații detaliate pe teren, vizând identificarea și inventarierea surselor de impact, localizarea și intensitatea manifestării acestora, precum și estimarea modului de afectare a habitatelor sau/și speciilor vizate, dar și ierarhizarea acestor surse în funcție de intensitatea lor. În scopul stabilirii măsurilor de conservare necesare pentru menținerea habitatelor și speciilor de interes conservativ, au fost analizate presiunile actuale și amenințările potențiale identificate pentru fiecare tip de habitat, respectiv specie de interes comunitar existente în aria vizată. Măsurile de conservare sunt stabilite în mod realist, atât ca amploare a acțiunilor cât și din punct de vedere al intervalelor de timp necesare.

III.III. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT

Planul de management vizează asigurarea unui statut de conservare favorabil sau, după caz, îmbunătățirea acestuia, pentru speciile și habitetele de interes național și/sau comunitar care au făcut obiectul desemnării sau au fost identificate ulterior în cadrul Parcului Naţional Retezat, rezervațiilor naturale 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului și a siturilor Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat. Măsurile de conservare și management reprezintă totalitatea demersurilor/ acțiunilor întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor specifice.

Este foarte probabil ca în ciuda măsurilor propuse prin planul de management, această formă de impact să continue să se manifeste, cu aceleaşi efecte ca ale presiunii actuale, dar cu o intensitate mai redusă.

Măsurile active de conservare propuse pentru asigurarea conservării speciilor de plante de interes comunitar și conservativ din Parcul Naţional Retezat și a rezervațiilor naturale incluse, în vederea menţinerii sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora.

• Interzicerea colectării speciilor de plante vizate în Planul de management;
• Reglementarea, limitarea şi/ sau interzicerea oricăror activităţi susceptibile să ducă la reducerea suprafeţelor ocupate de habitatele tipice în care vegetează speciile de plante vizate în Planul de management;
• Reglementarea modului de folosinţă a terenului în habitatele de pajişte;
• Interzicerea sau limitarea tranzitului animalelor și pășunatului în interiorul habitatului speciilor de plante de interes comunitar;
• Interzicerea construirii de noi drumuri și limitarea declarării de trasee turistice noi;
• Controlul strict al activităţilor turistice - promovarea unui turism ecologic;
• Controlul speciilor de plante native problematice și a celor invazive;
• Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de plante vizate în Planul de management.

Măsurile active de conservare propuse pentru asigurarea conservării speciilor de nevertebrate de interes comunitar și conservativ din Parcul Naţional Retezat și a rezervațiilor naturale incluse, în vederea menţinerii sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora.

• Interzicerea staționării turmelor în perioada de transhumanță în zonele de pajiște de-a lungul drumurilor de acces. Această activitate are potențial destructiv pentru vegetația de pajiște, de care depind toate speciile de Lepidoptere care populează aceste ecosisteme.
• Reducerea pășunatului intensiv cu oi, iar acolo unde se practică creșterea erbivorelor mari, menținerea de fâșii întinse de vegetație neafectate din zona cursurilor de apă, a lizierei pădurii și a drumurilor forestiere;
• Realizarea de investigații adiționale pentru verificarea prezenței speciilor Meesia longiseta, Ligularia sibirica și Poa granitica ssp. disparilis în perimetrul sitului ROSCI0217 Retezat în perimetrul ariei protejate;
• Păstrarea unui volum de minim 15m3 /ha de arbori uscați, debilitați sau doborâți, pentru a asigura microhabitatul necesar depunerii pontei și dezvoltării larvelor speciei Rosalia alpina. 

Măsurile active de conservare propuse pentru asigurarea conservării speciilor de pești de interes comunitar și conservativ din Parcul Naţional Retezat și a rezervațiilor naturale incluse, în vederea menţinerii sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora.

• Extinderea limitelor ROSCI0217, în vederea îmbunătățirii stării de conservare a speciilor de pești;
• Reglementarea activităților de regularizare și de captare a apei, pentru asigurarea unui debit natural constant;
• Restaurarea secțiunilor de râu/ pârâu modificat. Măsura cuprinde înlăturarea pragurilor din beton, din lemn sau a stăvilarelor din albia minoră a râurilor;
• Interzicerea construirii de noi obstacole mai înalte de 18-20 centimetri, în calea migrației speciilor de pești: praguri, stăvilare și altele asemenea;
• Se vor interzice lucrările de amenajare - recalibrare, reprofilare, decolmatare, amenajare a malurilor, cu excepția prevenirii sau atenuării dezastrelor naturale, imperios necesare;
• Plantarea sau replantarea vegetației lemnoase în zona malurilor;
• Limitarea introducerii și răspândirii speciilor alohtone în cazul pescuitului sportiv/ de recreere;
• Limitarea introducerii și răspândirii speciilor de pești în lacuri sau bălți;
• Monitorizarea calității apei;
• Prevenirea braconajului.

Măsurile active de conservare propuse pentru asigurarea conservării speciilor de amfibieni de interes comunitar și conservativ din Parcul Naţional Retezat și a rezervațiilor naturale incluse, în vederea menţinerii sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora.

• Decolmatarea parțială sau totală a unor habitate acvatice;
• Limitarea traficului și a vitezei de deplasare a autovehiculelor;
• Gestionarea habitatelor acvatice din vecinătatea infrastructurii rutiere;
• Stoparea sau limitarea poluării habitatelor acvatice;
• Combaterea incendierii jnepenișurilor și pajiștilor;
• Construirea de adăpătoare performante pentru animale și menținerea apei în habitatele acvatice.

Măsurile active de conservare propuse pentru asigurarea conservării speciilor de mamifere de interes conservativ din Parcul Naţional Retezat și a rezervațiilor naturale incluse, în vederea menţinerii sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora.

• Monitorizarea stării de conservarea a habitatelor favorabile și monitorizarea mărimii populației;
• Interzicerea dezvoltării de noi amenajări/ construcții în scopuri turistice;
• Reglementarea pășunatului în ROSCI0027;
• Monitorizarea activităților de exploatare forestieră;
• Restricționarea temporară a vizitării unor galerii sau peșteri;
• Monitorizarea și protecția zonelor de adăpost a liliecilor, în interiorul ROSCI0217;
• Reglementarea activităților de renovare și demolare a clădirilor vechi de pe teritoriul ariei naturale protejate;
• Interzicerea construcției amenajărilor hidrotehnice care pot influența negativ populațiile de pești ce constituie hrana vidrei.;
• Asigurarea conservării speciilor de carnivore mari și vidră, în vederea menținerii stării de conservare favorabilă a acestora;
• Delimitarea zonelor de liniște pentru vânat, în cadrul fondurilor cinegetice care se suprapun peste ROSCI0217 Retezat, și unde vânătoarea este permisă.

Măsurile active de conservare propuse pentru asigurarea conservării speciilor de păsări de interes conservativ din Parcul Naţional Retezat și a rezervațiilor naturale incluse, în vederea menţinerii sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora.

• Respectarea normelor tehnice de amenajare a pădurilor, în vederea menținerii procentajului actual de pădure matură, din clasele de vârstă IV și V, raportat la întreaga suprafață forestieră din sit;
• Stabilirea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor și limitarea/ controlul activităților forestiere în zona tampon, în perioada de cuibărit;
• Interzicerea derogărilor de la respectarea perioadei de exploatare forestieră, pentru orice tip de tăieri;
• Izolarea liniilor electrice de medie și joasă tensiune și marcarea celor de înaltă tensiune;
• Promovarea menținerii de arbori bătrâni – peste 80 ani, în parcelele/ subparcelele silvice ce sunt parcurse cu tăieri de regenerare;
• Reglementarea degajărilor şi curățărilor în pădurile din cadrul ariei naturale protejate;
• Menţinerea aliniamentelor de arbori de-a lungul drumurilor;
• Menţinerea lemnului mort în pădure, pentru asigurarea condiţiilor specifice de habitat pentru speciile de ciocănitori şi Strix uralensis;
• Asigurarea condițiilor optime de habitat pentru speciile de muscari prin interzicerea aplicării tratamentelor chimice;
• Monitorizarea efectivelor de păsări prezente și evaluarea statutului speciilor încă neobservate;
• Introducerea și protejarea speciei Gypaetus barbatus, ca o componentă viabilă a avifaunei.

Măsurile active de conservare propuse pentru asigurarea conservării habitatelor neforestiere de interes comunitar din ROSCI0217 Retezat în vederea menţinerii sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora.

• Reglementarea, limitarea şi/ sau interzicerea oricăror activităţi susceptibile să ducă la reducerea suprafeţelor ocupate de habitatele de interes comunitar;
• Reglementarea modului de folosință a terenului pe suprafețele ocupate de habitatele de interes comunitar;
• Reglementarea amplasării construcțiilor - inclusiv a infrastructurilor agricole;
• Reglementarea/ limitarea pășunatului sau a tranzitului animalelor în suprafețele ocupate de habitate de interes comunitar;
• Interzicerea intrării turmelor de oi sau vite la pășunat în tinoave;
• Controlul periodic al integrității cuvetelor tinoavelor;
• Interzicerea incendierii vegetației;
• Interzicerea construirii de noi drumuri și limitarea declarării de trasee turistice noi;
• Interzicerea desecărilor, drenărilor, a lucrărilor de aducțiune, captare a apei în interiorul sau imediata vecinătate a habitatelor de interes comunitar;
• Reconstrucţia ecologică şi extinderea habitatului 6520 prin recuperarea unor suprafeţe ocupate de pajişti degradate edificate de Deschampsia caespitosa;
• Reconstrucţia ecologică şi extinderea habitatului 6230* prin recuperarea unor suprafeţe ocupate de pajişti degradate ca urmare a exploatării inadecvate a acestora;
• Reconstrucţia ecologică şi extinderea habitatului 6150 prin recuperarea unor suprafeţe ocupate de pajişti degradate edificate de Deschampsia caespitosa;
• Îmbunătăţirea caracteristicilor structurale şi funcţionale ale habitatelor de pajişti prin implementarea unor măsuri adecvate de exploatare ale acestora;
• Interzicerea exploatării vegetaţiei lemnoase din imediata apropierea habitat 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestui;
• Interzicerea poluării apelor;
• Interzicerea practicării alpinismului în suprafețele ocupate de habitatele de stâncărie de interes comunitar;
• Reglementarea activității de colectare fructe de pădure și ciuperci;
• Controlul strict al activităţilor turistice - promovarea unui turism ecologic;
• Reglementarea accesului cu vehicule motorizate;
• Prevenirea declanșării succesiunii naturale a vegetației;
• Controlul respectării încărcării normale cu animale pe suprafața de pajiște;
• Controlul respectării perioadei de pășunat;
• Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar.

Măsurile active de conservare propuse pentru asigurarea conservării habitatelor forestiere de interes comunitar din ROSCI0217 Retezat în vederea menţinerii sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora.

• Supravegherea și monitorizarea stării arboretelor din habitatele forestiere de interes comunitar;
• Monitorizarea zonelor angrenate în regenerarea arboretului din habitatele forestiere de interes comunitar;
• Reglementarea accesului cu vehicule motorizate în habitatele forestiere de interes comunitar;
• Reconstrucția ecologică a arboretelor din habitatul 91V0 – Păduri dacice de fag -Symphyto - Fagion afectate de factori perturbatori;
• Identificarea, delimitarea și conservarea de noi suprafețe forestiere, care îndeplinesc criteriile de definire a pădurilor virgine/ cvasivirgine conform legislației în vigoare.

Măsurile active de management propuse pentru asigurarea bazei de informaţii/ date referitoare la speciile şi habitatele de interes conservativ și protectiv, cu scopul de a oferi suportul necesar pentru managementul conservării biodiversităţii şi evaluarea eficienţei managementului.

• Actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată şi monitorizarea stării de conservare – pentru speciile şi habitatele de interes conservativ și protectiv.

Măsurile active de management propuse pentru administrarea şi managementul efectiv al ariilor naturale protejate şi asigurarea durabilităţii managementului

• Realizarea de patrule periodice în perimetrul ariilor naturale protejate;
• Ajustarea/ modificarea indicatorilor în funcţie de modificarea implementării Planului de management;
• Reglementarea proiectelor, planurilor şi programelor care se propun a se realiza în perimetrul ariilor naturale protejate;
• Consultarea factorilor interesați;
• Modificarea limitelor ariilor naturale protejate;
• Asigurarea finanţării/bugetului necesar implementării eficiente a planului de management prin: identificarea de surse de finanţare, elaborarea de cereri de finanţare pentru atragerea de fonduri, realizarea unui sistem de management integrat al turiștilor;
• Asigurarea resurselor umane și materiale necesare implementării eficiente a Planului de management;
• Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat în managementul ariilor naturale protejate;
• Desfăşurarea şi participarea la cursuri de instruire;
• Participarea la întâlniri de specialitate;
• Îmbunătățirea infrastructurii de administrare;
• Îmbunătățirea infrastructurii de vizitare;
• Elaborarea rapoartelor de activitate şi financiare.

Măsurile active de management propuse pentru activități de comunicare, educaţie ecologică şi conştientizare a publicului.

• Realizarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind conştientizarea publicului;
• Realizarea și distribuirea de materiale informative;
• Implementarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind conştientizarea publicului;
• Actualizarea site-ului web al Parcului Național Retezat;
• Realizarea de întâlniri cu factorii interesați;
• Organizarea și participarea la evenimente locale;
• Organizarea și participarea la activități educative.

Măsurile active de management propuse pentru menținerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a resurselor naturale

• Includerea prevederilor Planului de management în amenajamentele silvice;
• Includerii măsurilor şi regulilor de gestionare durabilă a pajiştilor în Planurile pastorale;
• Promovarea practicilor prietenoase cu mediul;
• Încurajarea realizării și valorificării de produse tradiționale.

Galerie foto

 • Vf. Retezat
 • Arii naturale protejate (Fig. 1)
 • Etape ale elaborării planului de management (Fig 2)

Fișiere