Acasă / Habitate / 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

Forestiere

91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

Acest habitat forestier este considerat endemic pentru Munții Carpați, fiind alcătuit din făgete și făgeto-molidișuri în care speciile caracteristice doar acestor munți sunt destul de numeroase, precum mierea ursului Pulmonaria rubra, tătăneasa Symphytum cordatum, breabănul Dentaria glanduligera, piciorul cocoșului Ranunculus carpaticus, spânzul Helleborus purpurascens, omagul Aconitum moldavicum, Gallium kitaibelianum, vulturica Hieracium rotundifolium. Cu excepția ultimelor trei specii, celelalte sunt flori de primăvară pe care, pentru a le putea admira, trebuie să vizităm munții în lunile aprilie-mai. Arborii principali sunt fagul Fagus sylvatica, bradul Abies alba, molidul Picea abies (în pădurile de amestec) și paltinul de munte Acer pseudoplatanus.  

Alte specii importante: mierea ursului Pulmonaria rubra, orbalțul Actaea spicata, pochivnicul Asarum europaeum, floarea paștelui Anemone nemorosa, vinarița Galium odoratum, spinarea lupului Athyrium filix-femina, colțișorul Dentaria bulbifera, feriga Dryopteris filix-mas, Epilobium montanum, Euphorbia amygdaloides, gălbenița Lamium galeobdolon, năpraznicul Geranium robertianum, popâlnicul iepuresc Hepatica nobilis, crucea voinicului Hepatica transsilvanica, Mercurialis perennis, susaiul pădureț Mycelis muralis, bălbisa Stachys sylvatica, sânișoara Sanicula europaea, steluța Stellaria nemorum etc. 

Asociaţii vegetale: 

Pulmonario rubrae - Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987; Leucanthemo waldsteinii - Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987; Symphyto cordati - Fagetum Vida 1959.

Specii de animale. 

Sunt cele mai extinse păduri din etajul fagului din Parcul Național Retezat, reprezentând peste 80% din totalul pădurilor de fag și de amestec de aici, astfel încât acest habitat este foarte important pentru numeroase animale.

Dintre insecte apar în aceste ecosisteme unele specii protejate în rețeaua Natura 2000, precum croitorul alpin Rosalia alpina, fluturele litera L Nymphalis vau-album, dar și alte specii precum fluturele negricios alb-dințat Erebia ligea, mantia împăratului Argynnis paphia, ochi de păun de zi Aglais io, fluturele amiral Vanessa atalanta, fluturele Apollo Parnassius mnemosyne, croitorul verde de munte Lepturobosca virens etc. 

În ceea ce privește amfibienii, cel mai caracteristic și prezent întotdeauna după ploile de vară este salamandra Salamandra salamandra, alături de broasca râioasă brună Bufo bufo și broasca roșie de munte Rana temporaria. Ambele broaște fiind specii semi-acvatice, în afara perioadei de reproducere pot fi întâlnite la distanțe considerabile de corpurile de apă. Către limita inferioară a altitudinilor parcului apare broasca roșie de pădure Rana dalmatina. 

Reptilele sunt reprezentate prin șopârla de câmp Lacerta agilis, năpârcă Anguis colchica, șarpele de casă Natrix natrix, șarpele de alun Coronella austriaca, șarpele lui Esculap Zamenis longissimus, vipera comună Vipera berus. 

Dintre păsări, habitatul găzduiește următoarele specii prioritare Natura 2000: huhurezul mare Strix uralensis, acvila țipătoare mică Clanga pomarina, ierunca Bonasa bonasia, ciocănitoarea cu spate alb Dendrocopos leucotos, ciocănitoarea neagră Dryocopus martius, muscarul mic Ficedula parva, muscarul gulerat Ficedula albicollis, viesparul Pernis apivorus. Alte specii de păsări prezente în acest habitat: ciocănitoarea pestriță mare Dendrocopos major, capîntortura Jynx torquilla, ochiul-boului Troglodytes troglodytes, măcăleandrul Erithacus rubecula, sturzul cântător Turdus philomelos, botgrosul Coccothraustes coccothraustes, cojoaica de pădure Certhia familiaris, uliul porumbar Accipiter gentilis, uliul păsărar Accipiter nisus, șorecarul comun Buteo buteo, huhurezul mic Strix aluco, brumărița de pădure Prunella modularis, mugurarul Pyrrhula pyrrhula, cinteza Fringilla coelebs, pițigoiul mare Parus major, pițigoiul sur Poecile palustris, gaița Garrulus glandarius etc. 

Având o extindere mare, habitatul este esențial pentru specii prioritare Natura 2000 de mamifere mari: ursul brun Ursus arctos, râsul Lynx lynx, lupul Canis lupus. Alte specii de mamifere de interes comunitar întâlnite în acest habitat sunt: liliacul mare cu potcoavă Rhinolophus ferrumequinum, liliacul mic cu potcoavă Rhinolophus hipposideros, liliacul comun Myotis myotis, liliacul comun mic Myotis blythii, liliacul cârn Barbastella barbastellus. De asemenea sunt citate multe alte specii de mamifere, printre care: șoarecele de pădure Apodemus sylvaticus, șoarecele gulerat Apodemus flavicollis, nevăstuica Mustela nivalis, jderul de copac Martes martes, pisica sălbatică Felis silvestris, mistrețul Sus scrofa, cerbul Cervus elaphus, căprioara Capreolus capreolus, bursucul Meles meles, veverița Sciurus vulgaris, vulpea Vulpes vulpes. Sunt prezente și un număr mare de alte specii rozătoare și insectivore mici, precum și alte specii de lilieci.

Distribuție. 

Are o distribuție generală în etajul fagului și al pădurilor de amestec, fiind prezent între 600 și 1400 m. 

Amenințări. 

Habitatul poate fi afectat prin dezvoltarea rețelei de drumuri sau prin alte amenajări și activități turistice și efectele poluante care le însoțesc. Exploatarea forestieră intensivă a zonelor aflate în afara ariei protejate, dar în apropierea acesteia, poate conduce la o fragmentare și restrângere a teritoriilor mamiferelor mari, cu impact asupra populațiilor din parc.

Galerie foto