Acasă / Arii naturale protejate / ROSCI0217 Retezat

ROSCI0217 Retezat

ROSCI0217 Retezat, cu o suprafaţă de 43528 ha, se suprapune în mare parte cu Parcul Naţional Retezat, depășindu-i limitele doar în partea sud-vestică. Prin poziţionarea sa în masivele Retezat, Godeanu şi Ţarcu, în partea vestică a Carpaţilor Meridionali, la altitudini cuprinse între aprox. 700 m (pe latura vestică, în valea Râului Mare) şi 2509 m (vf. Peleaga), acest SCI se găseşte în întregime în regiunea alpină.

Situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat este o zonă importantă din punct de vedere conservativ, în special prin prezența a 4 habitate de interes comunitar – Tufişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti), Pajişti bogate în specii de Nardus pe substraturile silicioase ale zonelor muntoase. Vegetație pionieră alpină cu Caricion bicoloris-atrofuscae şi Păduri de pantă, grohotiş sau ravene cu Tilio-Acerion. Mozaicul de habitate acvatice şi terestre de pe teritoriul sitului favorizează prezența unei biodiversități bogate. Astfel, în sit sunt semnalate: 10 specii protejate de mamifere, 1 specie protejată de amfibieni de interes comunitar, 3 specii protejate de peşti de interes comunitar, 9 specii protejate de nevertebrate de interes comunitar şi 7 specii protejate de plante de interes comunitar. Speciile de mamifere sunt reprezentate de 3 specii de carnivore mari (lup, urs, râs), 6 specii de lilieci (liliacul cârn, liliacul mediteranean cu potcoavă, liliacul mare cu potcoa- vă, liliacul mic cu potcoavă, liliacul comun, liliacul comun mic) şi 1 specie de vidră. Ecosistemele acvatice şi habitatele asociate acestora în sit favorizează prezența unei bogate faune acvatice, unde menționăm prezența a 3 specii de peşti de interes comunitar: mreană vânătă, zglăvoc, chişcar. Îmbinarea între ecosistemele acvatice şi cele terestre face ca pe teritoriul sitului să fie favorizată prezența a peste 9 specii de interes comunitar de nevertebrate, 4 dintre acestea fiind prioritare pentru conservare la nivel European, respectiv fluturele vărgat (Callimorpha quadripunctaria), fluturele Litera L (Nymphalis vaualbum), croitorul fagului (Rosalia alpina) şi cosaşul transilvan (Pholidoptera transsylvanica).