Life Natura 2000  RNP Romsilva 
Situri Natura 2000 in Retezat PDF Print E-mail

Natura2000 reprezintă o reţea de arii protejate iar implementarea acesteia a început în 1992. Aceasta se bazează pe implementarea Directivelor HABITATE (Directiva privind Conservarea habitatelor naturale şi speciile de plante şi animale sălbatice CE 92/43) şi PASĂRI ( Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice CE 79/409) şi reprezintă fundamentul pentru conservarea naturii în Europa.
Aceasta are obiectivele de a menţine speciile şi habitatele din directivele UE, şi dacă este cazul, refacerea statutului favorabil de conservare (Favourable Conservation Statute – FCS), fără a ţine cont de graniţele politice.
În Parcul Naţional Retezat se suprapun 2 situri Natura2000 (legiferate prin OM al MMDD 776-2007):          

- ROSCI0217 Retezat, acesta depăşeşte limitele PNR având o suprafaţă de 43218.0 Ha http://retezat.ro/images/download/pnr_sci.pdf
- ROSPA0084 Munţii Retezat, cu o suprafaţă puţin mai mică decât a parcului (38009.0 Ha) încadrându-se în limitele acestuia; http://retezat.ro/images/download/pnr_spa.pdf

Specii           

Mamifere: Barbastella barbastellus, Canis lupus, Lynx lynx, Lutra lutra, Myotis blythii, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Ursus arctos
Amfibieni & reptile: Bombina variegata
Peşti: Barbus meridionalis, Cottus gobio, Eudontomyzon danfordi
Nevertebrate: Callimorpha quadripunctaria, Euphydryas maturna, Glyphipterix loricatella, Leptidea morsei, Lycaena dispar, Nymphalis vaualbum, Pholidoptera transsylvanica, Pseudogaurotina excellens, Rosalia alpina
Plante: Campanula serrata, Cypripedium calceolus, Draba dorneri, Ligularia sibirica, Tozzia carpathica

Habitate

6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin / Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels
6520 - Fâneţe montane / Mountain hay meadows
7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare / Transition mires and quaking bogs
8220 - Versanţi stâncoşi silicatici cu vegetaţie casmofitică / Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation
9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate calcaroase / Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion
91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) / Dacian Beech forests (Symphyto-Fagion)
9410 - Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio-Piceetea) / Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)
9420 - Păduri alpine de Larix decidua şi/sau Pinus cembra / Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forests
4070* - Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) / Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
4060 - Tufărişuri alpine şi boreale / Alpine and Boreal heaths
4080 - Tufărişuri subarctice de Salix spp. / Sub-Arctic Salix spp. scrub
7240* - Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae / Alpine pioneer formations of Caricion bicoloris-atrofuscae
6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicatice Siliceous alpine and boreal grasslands
6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine / Alpine and subalpine calcareous grasslands
3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul cursurilor de apă montane / Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica
8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) / Calcareous and calcshist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii)
9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum / Luzulo-Fagetum beech forests
6230* - Pajişti de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (şi submontane, în Europa continentală) / Species-rich Nardus grasslands on siliceous substrates in mountain areas (and submountain area in Continental Europe)
3220 - Cursuri de apă montane şi vegetaţia erbacee de pe malurile acestora / Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks
3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul cursurilor de apă montane / Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos
8110 - Grohotişuri silicatice din etajul montan până în etajul nival (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani) / Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani)
9180* - Păduri de Tilio-Acerion pe versanţi, grohotişuri şi ravene / Tilio-Acerion forest of slopes screes and ravines

Specii (din Directiva Păsări)

Viesparul (Pernis apivorus), Şerparul(Circaetus gallicus), Acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), Acvila de munte(Aquila chrysaetos), Şoimul călător (Falco peregrines), Ierunca (Bonasa bonasia), Cocoşul de munte (Tetrao urogallus), Cristeiul de câmp(Crex crex), Buha (Bubo bubo), Ciuvica (Glaucidium passerinum), Huhurezul mare (Strix uralensis), Minuniţa (Aegolius funereus), Caprimulgul (Caprimulgus europaeus), Pescăruşul albasru (Alcedo atthis), Ghionoaia sură(Picus canus), Ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), Ciocănitoarea pestriţă de stejar (Dendrocopos medius), Ciocănioarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos), Ciocănitoarea cu trei degete (Picoides tridactylus), Muscarul mic (Ficedula parva), Muscarul gulerat (Ficedula albicollis), Sfrânciocul roşietic (Lanius collurio)


 

 

SUS