Life Natura 2000  RNP Romsilva 
Plan managm completat pt Sit Natura 2000 PDF Print E-mail

A. Acţiuni premergătoare, elaborarea Planului de management şi/sau a Planului de acţiuni

A.1. Desemnarea echipei proiectului

Luând în considerare implementarea cu succes a proiectul ui “Managementul Conservării Biodiversităţii”, proiect finanţat din fonduri GEF, Guvernul României şi RNP, mai mulţi membri ai echipei APNR au fost desemnaţi pentru a face parte din echipa de implementare a proiectului Life.

În afara celor 6 membri din echipa de bază, au mai fost angajaţi 4 rangeri pentru munca de teren. În 2007 s-au făcut câteva schimbări în echipa iniţială, astfel: coordonatorul de proiect, responsabilul cu comunităţile şi coordonatorul ştiinţific. Schimbările au fost făcute conform practici de management a resurselor umane angajate în subordinea RNP.

A.2. Intergrarea datelor obţinute în Planul de management al PNR

Din cauza numeroaselor schimbări în politica şi legislaţia de mediu a României, Planul de management al PNR a trebuit să ţină cont de următoarele:

  • noile prevederi legale privind activităţile desfăşurate în zona alpină;

  • zonarea PAN Parks (zona de sălbăticie)

  • statutul PNR ca Sit Natura 2000;

  • Legea 345/2006 privind regimul ariilor naturale protejate, Legea 265/2006 privind protecţia mediului, OUG 57/2007 referitoare la ariile protejate,

Planul de management a fost completat cu date privind desemnarea de noi specii protejate prin OG 1198/2005 şi subsecvent prin desemnare reţelei Natura 2000 în România (care cuprinde habitatele din zona alpină- parte a acestiu proiect), precum cu date datorită desemnării ca Arie Europeană Specială pentru Fluturi (pentru specia Erebia sudetica în Lunca Berhina- vezi www.biodiv.ro- saitul CFMCB) şi cu prevederile Directivelor 92/43, 79/409.

În Planul de management au fost introduse şi măsuri generale şi măsuri speciale de management pentru habitatele şi speciile din cele două situri Natura 2000 desemnate în Retezat.

Planul de management a fost discutat în şedinţele Consiliului Ştiinţific al PNR din: 16.12.2007 şi 27.28.03.2008..

Actualul Plan de management expiră în acest an. Ţinând cont şi de noile reglementări legale, a fost elaborat un nou Regulament al Parcului Naţional Retezat, care este parte componentă a Planului de management. Noul Plan de management pentru perioada 2009-2013 a fost finalizat şi transmis spre aprobare forurilor competente.

A.3. Îmbunătăţirea abilităţilor profesionale ale echipei

În feruarie 2006, unul dintre rangeri a urmat şi a absolvit cursul organizat de Asociaţia Rangerilor din România, privind tehnici de salvare şi supravieţuire pe timp de iarnă.

În 2007 managerul d eproiect a participat la cursul “Engleza pentru mediu”, în Marea Britanie. Coordonatorul ştiinţific al proiectului a participat la mai multe traininguri şi seminare privind liliecii şi siturile natura 2000. Unul dintre rangeri a absolvit cursul de tehnici de supravieţuire pe timp de iarnă.

A.4. Evaluarea stării habitatelor alpine

Această componentă a fost implementată de CFMCB care a făcut cercetări asupra habitatelor alpine din Retzat şi a emis mai multe rapoarte. vezi fişier habitate_alpine.pdf

Clasifiarea habitatelor a fost făcută ţinând cont de lucrarea “Habitatele din România”- Doniţă şi colab, 2005-2006. Au fost folosite diverse metode: colectarea pe timp de noapte, capcane Barber şi capcane (life-traps) pentru mamifere mici.

În ceea ce priveşte fluturii, pe lângă inventarierea sistematică a speciilor identificate, s-au adunat date despre abundenţa şi distribuţia acestora pe tipuri de habitat folosind transecte.

Transectele au fost stabilite în diferite tipuri de habitate alpine: pajişti alpine şi subalpine intens păşunate, pajişti alpine şi subalpine moderat sau slab păşunate, jnepenişuri şi pante stâncoase.

Au fost studiate în principal 10 zone, acoperind în bună parte condiţiile din întregul Retezat.

Una dintre acţiuni a fost identificarea tipurilor de habitate din zona alpină. Au fost identificate patru tipuri de habitate, incluzând 15 subtipuri.

A.5. Baza de date dedicată habitatelor alpine

Tema 1. Formularul standard Natura 2000 a fost completat. Acum se regăseşte în două acte legislative prin care în Retezat au fost declarate două situri Natura 2000:

  • SPA (HG 1284/2007, ROSPA0084 Muntii Retezat)

  • SCI (OM 776/5.05.2007, ROSCI0217).

Tema 2. Elaborarea bazei de date dedicate zonei alpine. Datele au fost adunate din surse relevante: biblioteci, muzee, universităţi. Baza de date poate fi accesată la adresa http://mybiosis.org


A.6. Inventarul speciilor listate

S-au făcut mai mlte tabere de inventariere în 2006 şi 2007. Listele de specii au fost incluse în noul Plan de management al PNR.

 

A.7. Identificarea habitatelor cheie în cadrul habitatelor listate

Eforturile au fost îndreptate spre două habitate prioritare:

-6230* Pajişti cu Nardus pe substrat silicios în zona montană şi submontană

-4070* Tufişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum

Habitatele alpine sunt unele din cele mai ameninţate habitate din România. Exploatarea intensivă şi extensivă din ultimul secol au transformat dramatic valorile lor naturale şi capacitatea lor de suport şi au alterat biodiversitatea fragilă de aici.

 

SUS