Life Natura 2000  RNP Romsilva 
Masuri de management PDF Print E-mail
 

MĂSURI DE MANAGEMENT PENTRU HABITATE, SPECII ŞI PĂSĂRI

Măsuri de management pentru habitate

Pentru realizarea protecţiei şi conservării habitatelor de interes comunitar, se impun unele măsuri generale de management (pentru menţinerea la un nivel optim a habitatelor). Astfel: 

  • cartarea urmată de menţinerea (eventual refacerea FCS) şi monitorizarea acestora

  • interzicerea/limitarea tăierilor în habitatele forestiere prioritare (9180)

  • interzicerea/limitarea construirii de drumuri forestiere în habitatele forestiere prioritare (9180)

  • promovarea regenerărilor naturale în habitatele forestiere

  • interzicerea/limitarea tratamentelor chimice în habitatele forestiere

  • interzicerea/limitare intervenţiilor asupra habitatelor umede (desecare, drenare)

  • reglementarea păşunatului, prin menţinerea efectivelor de animale conform bonităţii fiecărei păşuni

  • interzicerea/limitarea folosirii de ierbicide, îngrăşăminte chimice sau ale altor amendamente în habitatele de pajişti

  • interzicerea arderii vegetaţiei

În afara măsurilor de mai sus, datorită unicităţii fiecărui habitat, sunt necesare măsuri de management specifice, astfel:

6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin / Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels

- interzicerea/limitare intervenţiilor de tip desecare, drenare

- limitarea păşunatului în aceste zone

6520 Fâneţe montane / Mountain hay meadows

- evitarea suprapăşunatului, acesta putând duce la transformarea lor în nardete

- cosirea acestora să se facă cat mai târziu, după ce speciile din fânaţe au fructificat, ideal ar fi ca aceasta să se facă în iulie-august

7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare / Transition mires and quaking bogs

- interzicerea păşunatului în aceste zone

8220 Versanţi stâncoşi silicatici cu vegetaţie casmofitică / Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation

- în general din cauza verticalităţii acest habitat se autoconservă

- ameninţări pot exista din partea alpinismului necontrolat sau dacă panta nu este foarte mare din partea animalelor (oilor) care pot distruge această asociaţie prin treceri repetate

9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate calcaroase / Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion

- limitarea construirii de drumuri forestiere şi a exploatării în aceste zone

- promovarea managementului conservativ (regenerări naturale)

- limitarea tratamentelor chimice

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) / Dacian Beech forests (Symphyto-Fagion)

- limitarea construirii de drumuri forestiere şi a exploatării în aceste zone

- promovarea managementului conservativ (regenerări naturale)

- limitarea tratamentelor chimice

9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio-Piceetea) / Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)

- promovarea managementului conservativ (regenerări naturale)

- evitarea tăierilor rase în cazul exploatărilor

- limitarea tratamentelor chimice

9420 Păduri alpine de Larix decidua şi/sau Pinus cembra / Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forests

- promovarea managementului conservativ (regenerări naturale)

- evitarea tăierilor rase în cazul exploatărilor

- limitarea tratamentelor chimice

4070* Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) / Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

- interdicţia totală pentru orice fel de distrugeri (tăieri, ardere), aceasta adresându-se mai ales ciobanilor dar şi turiştilor

4060 Tufărişuri alpine şi boreale / Alpine and Boreal heaths

- habitate fragile care sunt uşor periclitate de păşunat, de turismul necontrolat

- limitarea păşunatului în aceste zone, dar şi a trecerii turmelor de animale

- controlul turismului (ieşirile din potecă, „scurtăturile”)

 

4080 Tufărişuri subarctice de Salix spp. / Sub-Arctic Salix spp. Scrub

- habitate fragile care sunt uşor periclitate de păşunat, de turismul necontrolat

- limitarea păşunatului în aceste zone, dar şi a trecerii turmelor de animale

- controlul turismului (ieşirile din potecă, „scurtăturile”)

7240* Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae / Alpine pioneer formations of Caricion bicoloris-atrofuscae

- limitarea păşunatului în aceste zone

6150 Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicatice / Siliceous alpine and boreal grasslands

- continuarea unui păşunat tradiţional dar cu evitarea suprapăşunatului

- interdicţia/limitarea aplicării oricăror amendamente/tratamente, în special a celor pe baza de Ca

 

6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine / Alpine and subalpine calcareous grasslands

- continuarea unui păşunat tradiţional dar cu evitarea suprapăşunatului

- controlul turismului (ieşirile din potecă, „scurtăturile”)

3230 Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul cursurilor de apă montane / Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica

- este un habitat de tranziţie menţinut de dinamica naturală a apelor

- interzicerea/limitare intervenţiilor de tip desecare, drenare

- interzicerea păşunatului în aceste zone

8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) / Calcareous and calcshist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii)

- în general din cauza verticalităţii acest habitat se autoconservă

- ameninţări pot exista din partea alpinismului necontrolat sau dacă panta nu este foarte mare din partea animalelor (oilor) care pot distruge această asociaţie prin treceri repetate

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum / Luzulo-Fagetum beech forests

- promovarea managementului conservativ (regenerări naturale)

- evitarea tăierilor rase în cazul exploatărilor

- limitarea construirii de noi drumuri forestiere

- limitarea tratamentelor chimice

6230* Pajişti de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (şi submontane, în Europa continentală) / Species-rich Nardus grasslands on siliceous substrates in mountain areas (and submountain area in Continental Europe)

- continuarea unui păşunat tradiţional dar cu evitarea suprapăşunatului

- atenţie asupra târlirii, aceasta putând duce la înlocuirea cu alte comunităţi de plante

- interdicţia/limitarea aplicării oricăror amendamente/tratamente, în special a celor pe baza de Ca care duc la eliminarea speciei Nardus stricta

3220 Cursuri de apă montane şi vegetaţia erbacee de pe malurile acestora / Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks

- interzicerea/limitare intervenţiilor de tip desecare, drenare

- interzicerea păşunatului în aceste zone

3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul cursurilor de apă montane / Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos

- interzicerea/limitare intervenţiilor de tip desecare, drenare

- interzicerea păşunatului în aceste zone

8110 Grohotişuri silicatice din etajul montan până în etajul nival (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani) / Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani)

- ameninţări pot exista din partea turismului necontrolat (ieşirile din potecă, „scurtăturile”) sau din partea animalelor (oilor) care pot distruge această asociaţie prin treceri repetate

9180* Păduri de Tilio-Acerion pe versanţi, grohotişuri şi ravene / Tilio-Acerion forest of slopes screes and ravines

- promovarea managementului conservativ (regenerări naturale)

- interzicerea/limitarea exploatărilor în aceste zone

- interzicerea/limitarea construirii de drumuri forestiere prin aceste zone

- interzicerea/limitarea tratamentelor chimice

 

Măsuri de management pentru specii

 

Speciile de fauna şi floră prezintă o vulnerabilitate deosebită corelată de obicei cu presiunea asupra habitatului ocupat de acestea. Măsuri generale de management sunt:

- una dintre cele mai importante măsuri este de a avea grijă de “casa” lor, de habitatul/habitatele în care se găsesc

- cartarea urmată de menţinerea (eventual refacerea FCS) şi monitorizarea acestora

- interzicerea/limitarea poluării fonice (mai ales pentru mamiferele mari)

- interzicerea/limitarea folosirii mijloacelor auto (ATV, motociclete, autovehicule) pe drumurile forestiere

- educarea şi conştientizarea continuă a oamenilor asupra necesităţii ocrotirii specilor şi a habitatelor în care vieţuiesc

- interzicerea/limitare intervenţiilor asupra habitatelor umede (desecare, drenare)

- combaterea braconajului (pentru speciile de interes cinegetic) sau a colectării diferitelor specii (floră sau faună)

- interzicerea/limitarea folosirii de ierbicide, îngrăşămintelor chimice sau ale altor tratamente chimice (combatere de „dăunători”) în pajişti sau păduri

- interzicerea arderii vegetaţiei

 

Mamifere:

La lilieci: Barbastella barbastellus, Myotis blythii, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros

- protejarea adăposturilor (peşteri, scorburi de copaci)

- educarea publicului larg

- realizarea unui management natural al pădurilor

 

Lutra lutra

- interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă

Canis lupus, Lynx lynx, Ursus arctos

- educarea publicului larg

- interzicerea/limitarea construirii de noi drumuri

- limitarea poluării fonice

- interzicerea/limitarea folosirii momelilor

- managementul deşeurilor

 

Amfibieni & reptile:

Bombina variegata

- interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă

Peşti:

Barbus meridionalis, Cottus gobio, Eudontomyzon danfordi

- interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă

Nevertebrate:

Callimorpha quadripunctaria, Euphydryas maturna, Glyphipterix loricatella, Leptidea morsei, Lycaena dispar, Nymphalis vaualbum, Pholidoptera transsylvanica, Pseudogaurotina excellens, Rosalia alpina

- reglementarea cositului şi păşunatului

- interzicerea arderii vegetaţiei

- interzicerea/limitarea folosirii diferitelor amendamente sau îngrăşăminte

- păstrarea în pădure (pe picior) a arborilor bătrâni, morţi sau bolnavi

- protejarea adăposturilor (peşteri, scorburi de copaci)

- interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice

 

Plante:

Campanula serrata, Cypripedium calceolus, Draba dorneri, Ligularia sibirica, Tozzia carpathica

- reglementarea cositului şi păşunatului

- interzicerea arderii vegetaţiei

- interzicerea/limitarea folosirii diferitelor amendamente sau îngrăşăminte

 

Măsuri de management pentru păsări

 

Pe lângă măsurile generale pentru floră şi faună mai putem menţiona şi altele mai specifice.

Viesparul (Pernis apivorus), Şerparul (Circaetus gallicus), Acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), Acvila de munte (Aquila chrysaetos), Şoimul călător (Falco peregrines), Buha (Bubo bubo), Ciuvica (Glaucidium passerinum), Huhurezul mare (Strix uralensis), Minuniţa (Aegolius funereus)

- pentru păsările răpitoare pericole mari mai pot decurge din: turismul necontrolat, electrocutarea, tăierea arborilor vârstnici, superstiţie, otrăviri şi braconaj

Ierunca (Bonasa bonasia), Cocoşul de munte (Tetrao urogallus)

- păstrarea tufărişurilor la marginea pădurilor

- interzicerea arderii vegetaţiei

 

Cristeiul de câmp (Crex crex)

- interzicerea intervenţiilor asupra habitatelor umede

- interzicerea arderii vegetaţiei

- interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice

 

Caprimulgul (Caprimulgus europaeus)

- interzicerea arderii vegetaţiei

- interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice

 

Pescăruşul albasru (Alcedo atthis)

- interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă

Ghionoaia sură (Picus canus), Ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), Ciocănitoarea pestriţă de stejar (Dendrocopos medius), Ciocănioarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos), Ciocănitoarea cu trei degete (Picoides tridactylus)

- păstrarea în pădure (pe picior) a arborilor bătrâni, morţi sau bolnavi

- management natural al pădurilor

- interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice

 

Muscarul mic (Ficedula parva), Muscarul gulerat (Ficedula albicollis), Sfrânciocul roşietic (Lanius collurio)

- păstrarea în pădure (pe picior) a arborilor bătrâni, morţi sau bolnavi

- păstrarea tufărişurilor la marginea pădurilor

- interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice

 

Abrevieri:

FCS - Favourable Conservation Statute

 

 

 

 

SUS