Life Natura 2000 RNP Romsilva
concurs sef paza PDF Print E-mail
Nr. 375 /AZ/ 27.03.2019


ANUNȚ
privind organizareaunui examen/concurs pentru ocuparea postului vacant de ”șef pază”
RNP Romsilva- Administrația Parcului Național Retezat R.A.(numită în continuare APNR), cu sediul în sat Nucșoara, nr. 284, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara, cod poștal 337423, organizează în data de 22.04.2019 examen/concurs pentru ocuparea postului deșef pază(studii superioare), cu contract de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată.
Procedura pentru ocuparea postului vacant anunțat se va desfășura în conformitate cu Anexa 9, pct.3 din Contractul Colectiv de Muncă (CCM) în vigoare, respectiv etapa I „promovare”.
Cererile și dosarele de participare se depun la compartimentul resurse umane din cadrul APNR.
Înscrierea candidaților se face prin depunerea dosarelor, în conformitate cu dispozițiile pct.8 dinAnexa 9 la CCM în vigoare, la sediul APNR, până cel mai târziu în data de 18 aprilie 2019, ora 16:00.
1.  Condiţii generale de participarea la examen/concurs:
a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b) să cunoască bine limba română - vorbit, citit și scris;
c) să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;
d) să aibă o stare de sănătate bună, corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie;
e) să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.
2. Condiții specifice de participare a candidaților la examen/concurs:
a) să aibă studii universitare, absolvite cu diplomă de licență, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare;
b) să aibă vechime minim 1 (unu) an în cadrul unei unități/subunitați a RNP- Romsilva;
c) să aibă cunoștințe de operare pe calculator, cel puțin de nivel mediu, în Word, Excel, Power Point;
d) să nu fi fost condamnat definitiv pentru vreo infracțiune din domeniul silvic/forestier;
e) să nu fie în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor- Romsilva sau cu vreo unitate sau subunitate a acesteia.
3. Pentru înscrierea la examen/concurs, candidații vor prezenta următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examen/concurs adresată conducerii APNR (original);
b) act de identitate (original și copie certificată conform cu originalul);
c) diplomă/adeverință care atestă studiile prevăzute la condițiile de participare  (original și copie certificată conform cu originalul);
d) curriculum vitae (original);
e) adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată cu cel mult 3 luni anterior datei concursului, de către medicul de familie (original);
f) certificat de cazier judiciar (original);

g) certificat de căsătorie (copie certificată conform cu originalul) – dacă este cazul;
h) declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor- Romsilva sau cu vreo unitate/subunitate a acesteia (original).
Pe documentele solicitate în copie conform cu originalul, candidații vor scrie olograf ”conform cu originalul” și vor confirma prin semnătură.
Documentele solicitate în copie conform cu originalul vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității, în ziua examenului/concursului.
4. Etapele de desfășurare a examenului/concursului:
a) verificarea dosarelor;
b) proba scrisă: test grilă*;
c) interviu*.
* Nota minimă de promovare este 7 (șapte), atât la proba scrisă cât şi la interviu. La medii egale obținute, comisia stabilește candidatul reușit în raport cu informațiileși referințele înscrise în CV,șicu cele referitoare la nivelul studiilor de bază și/sau suplimentare.
5. Datele de desfășurare a examenului/concursului:
Până la data de 17.04.2019, ora 16:00, depunerea dosarului de înscriere la examen/concurs, la sediul APNR;
18.04.2019 – verificarea dosarelor privind documentele depuse şi îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs și afișarea rezultatelor;
19.04.2019, între orele 8:00 -12:00 – depunerea contestațiilor la etapa de verificare a dosarelor astfel: la sediul APNR, sau prin fax la nr. 0354815399, sau prin e- mail la adresa de e-mail: CLOAKING ;
19.04.2019, între orele 12:00 - 14:00 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului la etapa de verificare a dosarelor;
22.04.2019, între orele 10:00 - 11:00 – proba scrisă - test grilă;
22.04.2019, ora 11:30 – afișare rezultate la proba scrisă;
22.04.2019, începând cu ora 12:00 – interviu, în situaţia în care candidatul/candidații a/au obținut minim nota 7 la proba scrisă;
22.04.2019, ora 14 – afișarea rezultatelor finale după cele două probe de concurs;
23.04.2019, între orele 8:00 - 12:00 – depunerea contestațiilor la rezultatele finale, la sediulAPNR, sau prin fax la nr. 0354815399, sau prin e-mail la adresa de e-mail: CLOAKING ;
23.04.2019, între orele 12:00 - 15:00 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la contestații;
23.04.2019, la ora 16:00 – afișarea rezultatelor finale la examen/concurs.
Detalii privind tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul unității și mai jos, in acest material.Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0254779969, 0733888586 și 0723301096.
Director,
Zoran Acimov


Anexa 1

CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN/CONCURS

Domnule director,

Subsemnatul/subsemnata,_______________________________________, absolvent/absolventă al/a______________________________________________________________________________
promoţia_______________, domiciliat(ă) în _____________________________________________________________________________________,
vă rog să-mi aprobaţi participarea la examenul/concursul pentru ocuparea postului de ___________________________________ ,  organizat la sediul RNP Romsilva- Administraţia Parcului Național Retezat R.A. în data de 22 aprilie 2019.
Anexez alăturat documentele solicitate în anunţul de concurs.

Data                                                                                                     Semnătura

Anexa 2
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul(a), ____________________________________________ , posesor al BI/CI seria ___________, nr.________________, cunoscând sancţiunile prevăzute de art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva sau cu vreo unitate/subunitate a acesteia.
Data                                                                                                     Semnătura


BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA
pentru concursul organizat de RNP Romsilva- Administraţia Parcului Național Retezat R.A., în data de 22.04.2018, în vederea ocupării postului de șefpază:
1.Planul de management al Parcului Național Retezat, ediția I-a, 2003 - 2013;
2.Regulamentul Parcului Național Retezat, anexă a Planului de management, ediția I-a;
3.Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva 2017-2019, cu modificările și completările ulterioare;
4.Regulamentul intern al Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva, ediția 2015;
5.Legea 46/2008-Codul silvic al României, cu modificările și completările ulterioare;
6.Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare;
7.Legea nr.407/2006 a vânătorii și protecției fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare;
9.Ordonanța de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
10.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul juridic al ariilor  naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
11.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
12.Hotărârea de Guvern nr. 230/2008 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale, parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora;
13.Hotărârea de Guvern nr. 229/2009 privind reorganizarea RNP-Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare;
14.Hotărârea de Guvern nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea de activități de salvare în munți;
15.Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice.
Director,
Zoran Acimov
 

SUS