Concurs expert biolog PDF Print E-mail

 

A N U N Ţ

 

RNP Romsilva - Administraţia Parcului Național Retezat R.A., cu sediul în loc. Nucșoara, nr. 284, com. Sălașu de Sus, jud. Hunedoara, organizează în data de 17.12.2018, ora 12:00, la sediul său, examen / concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de asistent manager proiect – expert biolog validator, în cadrul proiectului cod SMIS 116950 - Întarirea capacitații pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Munții Retezat”.

Perioada determinată este pe durata derulării proiectului cod SMIS 116950, respectiv data finalizării implementării acestui proiect fiind 31.12.2020.

Concursul / examenul se va desfăşura în conformitate cu dispoziţiile pct. 4 ale anexei 9 la CCM în vigoare, referitoare la ocuparea posturilor rămase vacante după parcurgerea primei etape “promovare”.

Înscrierile candidaţilor (depunerea dosarelor în conformitate cu dispoziţiile pct. 8 ale anexei 9 la CCM în vigoare) se fac la sediul administraţiei pâna cel mai târziu în data de 13.12.2018, ora 16:30.

 

Condiţiile de înscriere la examen/concurs:

 

I. Dosarele complete depuse până la termenul specificat, cuprinzând:

a. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la verificarea cunoștințelor organizată pentru ocuparea postului vacant anunţat;

b. curriculum vitae în format Europass;

c. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie);

d. adeverință din care să rezulte vechimea în muncă;

e. certificat de cazier judiciar;

f. buletin/carte de identitate (original şi copie);

g. permis de conducător auto categ. B (original şi copie);

h. adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste că este apt/aptă pentru angajare pe postul vacant anunțat;

i. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.

 

II. Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. Studii superioare de specialitate în domeniul biologie / ecologie şi vechime în specialitate de minim 3 ani;

2. Abilități de comunicare și muncă în echipă;

3. Experiență și disponibilitate pentru munca în regim prelungit, după un orar dictat de necesitățile implementării proiectului, în posibile condiții de presiune de timp;

4. Experiență în utilizarea calculatorului (aplicațiile Microsoft Office în special cu un nivel mediu/avansat de utilizare a MS Excel; QGIS; ArcGIS; programe specifice de gestionare a bazelor de date geospațiale; tehnici GPS; navigare internet etc.);

5. Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (engleza, germana sau franceza), la un nivel minim “B - mediu”;

6. Posesor/posesoare permis de conducător auto categ. B;

7. Aptitudini fizice la un nivel care să permită deplasările pe teren accidentat;

8. Fără antecedente penale legate de domeniul de activitate.

 

III. Sarcini şi responsabilităţi minim obligatorii ale postului:

Sarcinile și responsabilitățile aplicabile postului sunt dictate de cerințele asumate prin contractul de finanțare aferent proiectului cod SMIS 116950, existând posibilitatea suplimentării acestora în funcție de actele adiționale încheiate la acest contract.

Sarcini şi responsabilităţi minim obligatorii ale postului:

 • supervizează din punct de vedere tehnic elaborarea studiilor din cadrul proiectului elaborate de către subcontractori;

 • va participa alături de managerul de proiect, responsabilul financiar și contractorul desemnat pentru realizarea achizițiilor publice la elaborarea documentaților de atribuire necesare activităților A.1.1 - A.1.11 ale proiectului cod SMIS 116950;

 • urmărește implementarea contractelor aferente activităților A.1.1 - A.1.11 ale proiectului cod SMIS 116950 prin validarea științifică a datelor, controlul și verificarea contractorilor în activitățile de teren și a rapoartelor acestora, contracte care vizează activități de cartare și inventariere a habitatelor de interes comunitar și național și a tuturor studiilor suport corespunzător descrierilor activităților A.1.1., A.1.2., A.1.6., A.1.7., A.1.4., A.1.5., A.1.9.1., A.1.9.2. ale proiectului cod SMIS 116950:

  • controlează efectiv prin deplasări în teren în toată aria proiectului, activitatea contractorilor;

  • verifică din punct de vedere tehnic rapoartele/ studiile elaborate care vizează speciile și habitatele din aria vizată de proiect;

 • participă împreună cu ceilalți experți la elaborarea Planului de management, în cadrul activității A.1.12. din proiectul cod SMIS 116950;

 • participă la elaborarea rapoartelor tehnice;

 • elaborează orice rapoarte tehnice solicitate în cadrul proiectului;

 • sprijină cu informații și clarificări tehnice procesul de auditare a proiectului;

 • păstrează confidențialitatea informațiilor și a documentelor legate de desfăşurarea activităţii în cadul UIP;

 • utilizează resursele existente, exclusiv în interesul proiectului;

 • respectă prevederile normativelor interne și procedurile de lucru privitoare la postul său.

 

NOTĂ:

1. Candidaţii care nu au dosarul complet sau nu au depus dosarul în termenul specificat în anunţ nu pot participa la examen/concurs.

2. Modalitatea de verificare a cunoştinţelor şi pregătirii profesionale a canditațiilor a căror dosare îndeplinesc condițiile solicitate la pct. II se va realiza prin susţinerea a trei probe: proba practica (eliminatorie), proba scrisă și interviul.

3. Descrierea activităților A.1.1. - A.1.12. din cadrul proiectului cod SMIS 116950, bibliografia necesară susținerii probei scrise, precum și informațiile specifice referitoare la derularea interviului și a probei de teren se pot consulta/obține de la sediul unității noastre, începând cu data de 06.12.2018.

 

Director,

 

Zoran Acimov

 

 

SUS