Anunt concurs post ranger PDF Print E-mail

Nr. 522  /AZ/ 17.05.2018

REZULTATUL ANALIZEI DOCUMENTELOR DEPUSE

La încheierea termenului de înscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de ranger în cadrul APNR – miercuri 16.05.2018, ora 16, etapa I-a Promovare, au depus actele specificate în anunțul de concurs/examen două persoane: dl. Herczeg Csaba-Antoniu și d-na Bogdan Lenuța. În urma analizării documentelor depuse, dl. Herczeg Csaba-Antoniu și d-na Bogdan Lenuța au fost declarați eligibili pentru a participa la examenul menționat, în data de 21.05.2018, ora 10:00, la sediul APNR din localitatea Nucșoara, comuna Sălașu de Sus , județul Hunedoara.

Director,

 

Zoran Acimov

Nr. 466 /AZ/ 03.05.2018

ANUNȚ

RNP-ROMSILVA -ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL RETEZAT , cu sediul în sat Nucșoara nr. 284, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara, cod poștal 337423, organizează în data de 21.05.2018, ora 10, examen/concurs pentru ocuparea unui post ranger, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în structura RNP Romsilva- Administrația Parcului Național Retezat R.A.

Examenul/concursul se organizează în conformitate cu prevederile pct. 3 din anexa nr. 9 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, etapa I-a ”promovare”, pentru personalul angajat în cadrul RNP- Romsilva.

Înscrierea candidaților se face prin depunerea dosarelor, în conformitate cu dispozițiile pct.8 din anexa nr. 9 la CCM în vigoare, la sediul Administrației Parcului Național Retezat, sat Nucșoara, nr. 284, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara, cod poștal 337423, până cel mai târziu în data de 16.05.2018, orele 16:00.

1.  Condiţii generale de participarea la examen/concurs:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască bine limba română - vorbit, citit și scris;

c) să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;

d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie;

e) să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.

2. Condiții specifice de participare a candidaților la examen/concurs:

a) studii medii cu diplomă de bacalaureat;

b) fără condiții de vechime;

c) să aibă cunoștințe de operare pe calculator, cel puțin nivel mediu în Word și Excel;

d) să posede permis de conducere, cel puțin categoria B:

e) să nu fie în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor- Romsilva, sau cu vreo unitate sau subunitate a acesteia.

3. Pentru înscrierea la examen/concurs, candidații vor prezenta următoarele documente:

a) cerere de înscriere la examen/concurs adresată conducerii APNR (în original);

b) act de identitate (copie certificată conform cu originalul);

c) diplomă care atestă nivelul studiilor (copie certificată conform cu originalul);

d) curriculum vitae (în original);

e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată cu cel mult 3 luni anterior datei concursului, de către medicul de familie (în original);

f) certificat de cazier judiciar (în original);

g) certificat de naștere/certificat de căsătorie, dacă este necesar (copie certificată conform cu originalul);

h) declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor- Romsilva sau cu vreo unitate/subunitate a acesteia (în original).

Pe documentele solicitate în copie conform cu originalul, candidații vor scrie olograf ”conform cu originalul” și vor confirma prin semnătură.

Documentele solicitate în copie conform cu originalul vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității, în ziua examenului/concursului.

4. Etapele de desfășurare a examenului/concursului:

a) verificarea dosarelor;

b) proba scrisă: test grilă*;

c) interviu*.

* Nota minimă de promovare este 7, atât la proba scrisă cât şi la interviu. La medii egale obținute, comisia stabilește candidatul reușit în raport cu datele personale cuprinse în recomandări sau cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau suplimentare.

5. Datele de desfășurare a examenului/concursului:

Până la data de 16.05.2018, orele 16, depunerea dosarului de înscriere la examen/concurs, la sediul APNR;

În data de 17.05.2018, între orele 8 - 12 – verificarea dosarelor privind documentele depuse şi îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs; ora 12 – afișarea rezultatelor verificării;

În data de 18.05.2018, între orele 8 - 12 – depunerea contestațiilor la etapa de verificare a dosarelor astfel: la sediul APNR, prin fax la nr. 0354815399 sau prin e- mail la adresa de e-mail: CLOAKING ;

În data de 18.05.2018, între orele 12 - 14 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului la etapa de verificare a dosarelor;

În data de 21.05.2018, între orele 10 - 12 – proba scrisă - test grilă;

În data de 21.05.2018, ora 13 – afișare rezultate la proba scrisă;

În data de 21.05.2018, începând cu ora 13 – interviu, în situaţia în care candidatul/candidații a/au obținut minim nota 7 la proba scrisă;

În data de 21.05.2018 – afișarea rezultatelor finale;

În data de 22.05.2018, între orele 8 - 10 – depunerea contestațiilor la rezultatele finale, la sediul APNR, prin fax la nr. 0354815399 sau prin e-mail la adresa de e-mail:  CLOAKING ;

În data de 22.05.2018, între orele 10 - 12 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la contestații;

În data de 22.05.2018, orele 13 – afișarea rezultatelor finale la examen/concurs.

Detalii privind tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul unității și mai jos, in acest material. Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0254779969, 0733888586 și 0723301096.

Director,

Zoran Acimov

 

 

Anexa 1

CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN/CONCURS

Domnule director,

 

Subsemnatul/subsemnata,_______________________________________, absolvent/absolventă al/a______________________________________________________________________________

promoţia_______________, domiciliat(ă) în __________________________________________________________________________________,

vă rog să-mi aprobaţi participarea la examenul/concursul pentru ocuparea postului de ____________________  organizat la sediul RNP Romsilva- Administraţia Parcului Național Retezat R.A. în data de ____________________.

Anexez alăturat documentele solicitate în anunţul de concurs.

 

Data                                                                                                     Semnătura

 

__________________________________________________________________________

 

Anexa 2

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul(a), ____________________________________________ , posesor al BI/CI seria ___________, nr.________________, cunoscând sancţiunile prevăzute de art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva sau cu vreo unitate/subunitate a acesteia.

Data                                                                                                     Semnătura

 

_________________________________________________________________________________

Anexa 3

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul organizat de RNP- Romsilva Administraţia Parcului Național Retezat R.A., în data de 21.05.2018, în vederea ocupării postului de ranger

1. Contractul Colectiv de Muncă al RNP- ROMSILVA 2017-2019;

2. Legea nr. 46/2008 - Codul silvic al României, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 171/2010 privind satbilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare;

4. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

5. HG nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, cu modificările și completările ulterioare;

6. OUG nr. 57/2007 privind regimul juridic al ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

7. OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

8. HG nr. 230/2008 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora;

9. Ordinul nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice;

10. Legea nr. 407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare;

11. Monografia Parcului Național Retezat.

 

 

SUS