Concurs post consilier juridic PDF Print E-mail

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR- ROMSILVA
RNP Romsilva- Administraţia Parcului Naţional Retezat R.A.

România, 337423 Nucşoara, nr.284, com. Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara

Tel: (+4)0254779969; Fax: (+4)0354815399; e-mail: CLOAKING ; www.retezat.ro

J20/678/23.06.2009; CUI: RO25697630

Nr. 140 din 07.02.2018

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 9 la Contractul Colectiv de Muncă, în vigoare, RNP Romsilva- Administrația Parcului Național Retezat R.A. (denumită în continuare APNR), cu sediul în sat Nucșoara, nr. 284, com. Sălașu de Sus, jud. Hunedoara, organizează, în data de 13 martie 2018, începând cu orele 10:00, la sediul Direcției Silvice Hunedoara, localitatea Deva, str. Mihai Viteazu, nr. 10, județul Hunedoara, etapa a II-a (open) a examenului/concursului pentru ocuparea unui post de consilier juridic, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu fracțiune de normă - 4 ore/zi.

1.  Condiţii generale de participarea la examen/concurs:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască bine limba română - vorbit, citit și scris;

c) să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;

d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie;

e) să fie absolvent al unei facultăți de drept recunoscută de autoritatea publică centrală în domeniul educației și/sau învățământului;

f) să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.

2. Condiții specifice de participare a candidaților la examen/concurs:

a) să aibă studii universitare, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice - facultatea de drept;

b) să aibă vechime, minim 2 ani, în specialitatea studiilor;

c) să aibă cunoștințe de operare pe calculator, cel puțin nivel mediu în Word și Excel;

d) să nu fie în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor- Romsilva, sau cu vreo unitate sau subunitate a acesteia.

3. Pentru înscrierea la examen/concurs, candidații vor prezenta următoarele documente:

a) cerere de înscriere la examen/concurs adresată conducerii APNR (în original);

b) actul de identitate (copie certificată conform cu originalul);

c) diploma/adeverința și/sau foaia matricolă de absolvire a facultăţii de drept (copie certificată conform cu originalul);

d) curriculum vitae (în original);

e) adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată cu cel mult 3 luni anterior datei concursului, de către medicul de familie (în original);

f) certificat de cazier judiciar (în original);

g) certificat de naștere/certificat de căsătorie, dacă este necesar (copie certificată conform cu originalul);

h) document care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (în original);

i) declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor- Romsilva sau cu vreo unitate/subunitate a acesteia (în original).

Pe documentele solicitate în copie conform cu originalul, candidații vor scrie olograf ”conform cu originalul” și vor confirma prin semnătură.

Documentele solicitate în copie conform cu originalul vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității, în ziua examenului/concursului.

4. Etapele de desfășurare a examenului/concursului:

a) verificarea dosarelor;

b) proba scrisă: test grilă*;

c) interviu*.

* Nota minimă de promovare este 6,00, atât la proba scrisă cât şi la interviu. La medii egale obținute, comisia stabilește candidatul reușit în raport cu datele personale cuprinse în recomandări sau cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau suplimentare.

5. Datele de desfășurare a examenului/concursului:

Până la data de 19.02.2018, ora 16:30, depunerea dosarului de înscriere la examen/concurs, la sediul APNR;

20.02.2018 – verificarea dosarelor privind documentele depuse şi îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs și afișarea rezultatelor;

21.02.2018, între orele 8:00 -12:00 – depunerea contestațiilor la etapa de verificare a dosarelor astfel: la sediul APNR, prin fax la nr. 0354815399 sau prin e- mail la adresa de e-mail: CLOAKING ;

21.02.2018, între orele 12:00 - 16:00 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului la etapa de verificare a dosarelor;

13.03.2018, între orele 10:00 - 12:00 – proba scrisă - test grilă;

13.03.2018, ora 13:00 – afișare rezultate la proba scrisă;

13.03.2018, începând cu ora 13:00 – interviu, în situaţia în care candidatul/candidații a/au obținut minim nota 7 la proba scrisă;

13.03.2018 – afișarea rezultatelor finale;

14.03.2018, între orele 10:00 - 16:00 – depunerea contestațiilor la rezultatele finale, la sediul APNR, prin fax la nr. 0354815399 sau prin e-mail la adresa de e-mail: CLOAKING ;

15.03.2018, între orele 10:00 - 12:00 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la contestații;

15.03.2018, între orele 12:00 - 13:00 – afișarea rezultatelor finale la examen/concurs.

Detalii privind tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul unității și mai jos, in acest material.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0254779969, 0733888586 și 0723301096.

Director,

Zoran Acimov

Anexa 1

CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN/CONCURS

Domnule director,

Subsemnatul/subsemnata, _______________________________________, absolvent/absolventă al/a ________________________________________ _____________________________________________________________

promoţia _______________, domiciliat(ă) în ________________________ _____________________________________________________________,

vă rog să-mi aprobaţi participarea la examenul/concursul pentru ocuparea postului de ____________________  organizat la sediul RNP Romsilva- Administraţia Parcului Național Retezat R.A. în data de 13 martie 2018.

Anexez alăturat documentele solicitate în anunţul de concurs.

Data                                                                                                     Semnătura

Anexa 2

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul(a), ____________________________________________ , posesor al BI/CI seria ___________, nr.________________, cunoscând sancţiunile prevăzute de art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva sau cu vreo unitate/subunitate a acesteia.

Data                                                                                                     Semnătura

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA

pentru concursul organizat de RNP- Romsilva Administraţia Parcului Național Retezat R.A., în data de 13 martie 2018,
în vederea ocupării postului de consilier juridic

 

1. Codul Civil (în vigoare)

Cartea a III-a, Titlul VI – Proprietatea Publică
Titlul XII - Jurisdicţia muncii

 

Cartea a III-a, Titlul VII – Cartea funciară

Cartea a VI-a – Despre prescripţia extinctivă, decăderea şi calculul termenelor

2. Codul de procedură civilă (în vigoare):

Titlul Preliminar

CAP. I - Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă

CAP II - Principiile fundamentale ale procesului civil

CAP III - Aplicarea legii de procedură civilă

Cartea I-a

Titlul I - Acțiunea civilă

Titlul II - Participanţii la procesul civil

Titlul III - Competenţa instanţelor judecătoreşti

Cartea a II-a

Titlul I - Procedura în faţa primei instanţe

Titlul II - Căile de atac

3. Codul penal (în vigoare):

Partea Specială

Titlul II – Infractiuni contra patrimoniului - art. 228 - 256

Titlul V – Infractiuni de corupţie şi de serviciu - art.289 - 309

Titlul VI – Infracţiuni de fals - art.310 - 328

4. HG nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările și completările ulterioare.

5. Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Titlul II, CAP. I-VI - Contractul individual de muncă

Titlul II, CAP.VIII - Contractul individual de muncă cu timp parțial

Titlul XI - Răspunderea juridică

6. Legea 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic cu modificările și completările ulterioare, integral.

7. Statutul profesiei de consilier juridic din 06.03.2004 publicat în Monitorul Oficial nr. 684/29.07.2004, integral.

8. OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 (*actualizată*) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice.
___________________________________________________________

Update

20.02.2018
Până la data de 19.02.2018, ora 16:30, a fost depus un singur dosar pentru înscrierea la examen/concurs. Dosarul depus a fost verificat și s-a constatat că este complet și candidatul îndeplinește condițiile de participare la concursul
pentru ocuparea postului de consilier juridic.

 

 

SUS